Nyheter/Branschinfo

Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat föreslår forskarna en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg.

En ökad samverkan kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor. Idag registrerar entreprenörer i byggprocessen information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten i egna databaser. Det skapar möjligheter för varje enskilt företag att få kunskap om bakomliggande orsaker och därmed kunna säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna.

– Vi ser att ett ökat samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen avseende tillbuds- och olycksrapportering skapar förutsättningar i byggprocessen för förbättrad säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar och underlätta upptäckten av problem och införande av rätt åtgärder. Det skulle också ge bättre underlag vid ändringar i olika regelverk, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI.

Resultaten från studien visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna.

För fullständiga pressmeddelandet, klicka här.

För att se rapporten, klicka nedan!

SBSV årsmöte 2021

Distansmöte den 10 maj, kl 10.00 – 12.00 Möjlighet att ansluta kommer att finnas från 09.40. Dagordning för mötet hittar du här.

SBSV medlemmar anmäler deltagande till: info@sbsv.se

Se till att medarbetarnas utbildningar syns via ID06-kortet

Från 1 juli 2021 blir utbildningen Safe Construction Training obligatorisk för alla som är yrkesverksamma på byggarbetsplatser. Detta omfattar Byggföretagens medlems­företag som har arbetsgivarrollen eller är ansvariga för arbetsmiljösamordningen. Utbildningen registreras i ID06 Kompetensdatabas och kan läsas av på arbetsplatsen där ID06 tillämpas.

För mer information, klicka här!

NYTT UPPLÄGG FÖR KOMMANDE APV-praktik, steg 2.3 kurser. Temporära skyddsanordningar!

För samtliga planerade APV-praktik steg 2.3 har upplägget förändrats för att minska smittorisken.
Teoridelen av utbildningen genomförs nu som distanskurs på förmiddagen dagen innan det planerade kursdatumet.
På planerat datum genomförs endast praktik och den sker utomhus.

Teoridelen som distanskurs:
08:00 – 08:30 Inloggning och närvarokoll
08:30 – 09:30 Kurs
09:30-09:45 Rast
09:45 – 10:30 Kurs
10:30 – 10:40 Avslutning och frågor

Praktikdelen genomförs dagen efter teorin med följande upplägg:
08.15 Samling, ID-koll och presentationer av instruktörer
08.30 – 11.00 Instruktörer presenterar skyddsanordningar (fika runt 10-tiden, max 20 min)
11.00 – ca 11.45 Praktiska övningar
Ca 11.45 – 12.30 Kunskapsprovet
Avslutande lunch för de som önskar

OBS! ÄNDRAT UPPLÄGG FÖR APV Praktik, Steg 2.3 utbildning, Temporära skyddsanordningar

Med ökad smittspridning och nya restriktioner har SBSV beslutat att omgående förändra upplägget för steg 2.3 utbildningarna.

Kursen genomförs nu under två halvdagar. Teoridelen på distans och sedan praktikdelen utomhus.
På förmiddagen, dagen före det planerade kursdatumet genomförs teoridelen av kursen. Praktiken genomförs sedan på plats utomhus och inkluderar även det avslutande kunskapsprovet.
Starttid för praktiken kvarstår som ursprungligen planerat för kursen kl 08.30, men avslut sker efter lunch.

Länk och info för anslutning till distanskursen skickas ut till alla kursdeltagare i god tid innan kursdatum.

Ni som bokat kurs och inte kan lösa närvaron med det nya upplägget kan ni avboka utan kostnad.

Det går bra att gå teoridelen först och praktiken vid ett senare tillfälle men inte tvärtom.

Frågor? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se 070-441 02 54

SBSV Utbildningsplaner för steg 1.1 till 2.3 samt Trafikreglering

SBSV har nu formulerat utbildningsplaner för branschen som beskriver innehållet och omfattning i nedanstående utbildningar:

Arbete på väg Grundutbildning Steg 1.1
Arbete på väg Grundutbildning för förare av väghållningsfordon Steg 1.2
Arbete på väg Grundutbildning för vägarbetare m. fl. personal Steg 1.3
Arbete på väg Utökad Grundutbildning Steg 1.1, 1.2, 1.3
Arbete på väg Trafikreglering, (för Vakt och lots samt de som ska handha trafiksignaler)
Arbete på väg Utmärkningsansvarig Steg 2.2
Arbete på väg APV-praktik Montör av längsgående skyddsanordning

I utbildningsplanerna framgår även skillnader mellan kommunala och statliga väghållare. Benämningarna ovan kommer efterhand att införas och användas i kommunala regelverk för Arbete På Väg, APV.
Notera att Trafikverket kräver certifiering av de steg som blir aktuella i deras upphandlade entreprenader. Genomgången utbildning enligt SBSV läroplan är en bra förberedelse inför motsvarande certifieringsprov.

Information från Trafikverket om provverksamheten och giltighetstider

SBSV vidarebefordrar nedanstående information som vi fått:

Förarprov ökar Corona-säkerheten ytterligare kring deras provverksamhet, se information i mail nedan. Samtliga deras åtgärder finns redovisade här: https://www.trafikverket.se/korkort/boka-prov/viktig-information-om-coronaviruset-covid-19/. De omfattande åtgärder som Förarprov vidtar gör deras lokaler till en av de säkrare platserna där allmänheten möts idag, om vi jämför med t.ex. mataffärer, klädbutiker eller restauranger. Även om det inte går att utfärda 100%-iga garantier någonstans.

Yrkesprov, vilket APV samt Vinterväghållning räknas som tillsammans med ADR, Yrkesförarlegitimationer, lokförarbevis m.fl., är prioriterade framför alla de övriga proven. Det innebär att det finns en viss % ”provplatser” som är öronmärkta för yrkesprov. Dock öppnas dessa upp för samtliga att boka 2 veckor innan provdatumet, vilket innebär att endast de provdatum som ligger mer än 15 dagar framåt är prioriterade för yrkesprov.

För att minska trycket under den pågående ”Corona-toppen” så har Trafikverket beslutat om att förlänga giltighetstiden för SIK-certifieringar så att inte dessa behöver förnyas när spridningen är som värst. Se information här: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-12/giltighet-for-certifieringsprov-forlangs-pa-grund-av-pandemin/

Med hänvisning till informationen ovan så ber jag er att vara ute i god tid med att boka certifieringsprov, detta då vi riskerar att får en ”uppdämd topp” under början av April då förlängningen av SIK-certifieringar beräknas gå ut och ordinarie krav åter gäller. Alla provplatser kan gratis av- eller ombokas fram till 24 timmar innan provets början. Vänta därför inte för länge med att boka in prov för de medarbetare som behöver det och de som ni nu utbildar under januari-mars. Om ni kan ha en längre planering och framförhållning vid bokandet av prov så kan Förarprov också lättare bedöma era behov av prov och ev vidta proaktiva åtgärder för att möta upp mot dessa behov, något som är svårt om de får reda på behoven när det redan är för sent.

Tack för visat samarbete,
Med vänlig hälsning,
Fredrik Nilsson, Nationell förvaltare APV kompetenskrav i upphandlad verksamhet.

Inbjudan att lämna remiss: Metodbeskrivning. Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer

Nu finns den slutliga versionen av Metodbeskrivning, ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder” för remiss – laddas ner här.

Remissvar lämnas enligt mallen senast den 7 februari 2021 till gf@sbsv.se.

Klicka här för att ladda ner ”Mall för remissvar”

Några noteringar:

  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på testinstitut som ska utföra de beskrivna testerna.
  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på, eller hänvisning till, de organ som ska granska rapporter för godkännande av skyddsanordningar.
  • Det framgår inte vilket organ som ska förvalta det färdiga dokumentet.
  • De figurer som finns i metodbeskrivningen bedöms vara tillräckligt bra för att ha som remissunderlag.

Samtliga punkter ovan ska åtgärdas då den slutliga utgåvan av metodbeskrivningen publiceras.

Välkommen med era synpunkter och God Jul!