Nyheter/Branschinfo

Inbjudan att lämna remiss: Metodbeskrivning. Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer

Nu finns den slutliga versionen av Metodbeskrivning, ”Skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer. Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder” för remiss – laddas ner här.

Remissvar lämnas enligt mallen senast den 7 februari 2021 till gf@sbsv.se.

Klicka här för att ladda ner ”Mall för remissvar”

Några noteringar:

  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på testinstitut som ska utföra de beskrivna testerna.
  • Metodbeskrivningen innehåller inte krav på, eller hänvisning till, de organ som ska granska rapporter för godkännande av skyddsanordningar.
  • Det framgår inte vilket organ som ska förvalta det färdiga dokumentet.
  • De figurer som finns i metodbeskrivningen bedöms vara tillräckligt bra för att ha som remissunderlag.

Samtliga punkter ovan ska åtgärdas då den slutliga utgåvan av metodbeskrivningen publiceras.

Välkommen med era synpunkter och God Jul!

Nya regelverk

Ny version av krav och råd för Arbete på väg
Trafikverket har fastställt version 4 av krav och råd för Arbete på väg. Kraven ska säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid arbeten som utförs på eller vid vägen. Den största förändringen är indelningen av kapitel och avsnitt samt att det nu krävs dispens för avsteg från kraven.

Du kan läsa mer om regelverket på Trafikverkets webbsida – klicka här.

SBSV utbildningskommitté har gått igenom de nya regelverken från Transportstyrelsen och Trafikverket och lyft fram bl a nya texter och förändringar från tidigare utgåvor.

Ladda ner på länkarna:

Vill du se föredragen från konferensen 2019?

Den 11 december anordnade SBSV, tillsamans med SVBRF, konferensen Säkrare trafikmiljö för trafikanter och vägarbetare. Kunde du inte deltaga eller vill se föredragen igen kan du göra det på länken nedan.

 

Se alla föredragen

Ny SEKO-rapport

För fjärde gången har SEKO nu tagit fram en rapport om vägarbetares arbetsmiljö. Denna gången har man tagit mer hänsyn till trafikanterna och tittat på deras attityder. Det berättar Emilia Wikström Melin på SEKO. Hon berättar att rapporten tagits emot väl och fått ett brett genomslag. – Man slås av hur oskyddade vägarbetarna är vid en etablering, det har kommit fram i många av våra intervjuer, berättar Emilia. En annan sak som hon lyfter fram är insikten att detta inte är något en ensam aktör kan förändra. Det krävs ett gemensamt grepp från alla i branschen.  En annan viktig sak som kom fram är att många upplever att man saknar relevant utbildning. I undersökningen uppger hela 26 % att de inte fått tillräcklig utbildning, och den utbildning man fått ger inte de verktyg man behöver. Det finns stora kunskapsluckor. – Jag tror att det är viktigt att vi mänskliggör de som jobbar ute, att man förstår att det inte är robotar, avslutar Emilia. Vill du se rapporten i sin helhet hittar du den här. Anncatrin Elversson TA-chef, Peab Anläggning, Peab Asfalt, Lambertsson TA

”Verifiering av metodbeskrivning för skyddande barriärer i trånga trafikmiljöer” – Projektet igång!

En första metodbeskrivning för att testa kortare barriärer och barriärer med andra geometriska former har funnits en längre tid . Arbetet beställdes ursprungligen av Trafikverket, men man valde att inte gå vidare med underlaget för att genomföra verifierande tester och revideringar till en slutlig version av metodbeskrivningen. Men med stöd från engagerade kommunala väghållare, SAK och SBSV har Värnakommittén nu kunnat dra igång sista delen av projektet. Den beslutade tidplanen är att kunna presentera färdiga och testade skyddsanordningar under 2021.

Bakgrunden står att finna i standardserien SS-EN 1317 som har runt 20 år på nacken och en del brister har med tiden blivit mer tydliga. I dagsläget finns inte testade barriärer som passar i trånga trafikmiljöer där utrymme eller fysiska förutsättningar helt enkelt saknas för att kunna montera en 1317-testad barriär någorlunda korrekt. Man tvingas använda en den på ett sätt som den absolut inte är testad för. Därmed är kollisions- och skyddsegenskaperna inte kända. Ett vanligt problem är till exempel att man vill skapa en inhägnad för arbetsområdet och använder då vad som finns tillhands i form av t ex kravallstaket, TA-balk eller lösa barriärelement. Något egentligt skydd för de som arbetar där blir det inte! Det kan t o m bli tvärtom och skapa en falsk säkerhet.
 
Projektgruppen representerar stort kunnande och lång erfarenhet inom området och är en viktig förutsättning för att denna nya typ av testade skyddsanordningar ska finnas att tillgå och stå i vår trafikmiljö inom en nära framtid. Sverige kan därmed bli först i världen med detta!
Vill du veta mera? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se

Korta barriärer – nu tar vi projektet i mål!

Den som behöver en kort barriär för att skydda ett vägarbete i stadsmiljö eller på andra ställen där det är ont om utrymme har idag inget att välja på. Det finns inga lämpliga skyddsanordningar med testade egenskaper att tillgå, men nu ser vi ljuset i tunneln! SBSV har sedan tidigare tagit fram ett färdigt förslag till metodbeskrivning för att testa barriärer i lägre hastigheter än de som gäller i europastandarden EN 1317. Något som skulle öppna för att kunna ha betydligt kortare barriärer än dagens.  Metodbeskrivningen hanterar också andra former är bara raka, t ex halvcirkelformade eller t o m helt inhägnande. Förslaget låg klart och presenterades för Trafikverket, som var uppdragsgivare, för ca 2 år sedan men därefter har utvecklingen tyvärr stannat av. De praktiska kollisonstester som behövs för att verifiera att teori och praktik stämmer överens har inte kunnat genomföras då finansiering saknats och Trafikverket inte ser samma nytta med korta barriärer som en kommunal väghållare. Bristen på utrymme i stadsmiljö gör att man tvingas använda längsgående barriärelement på sätt som de inte är avsedda för. Vad som händer vid en kollision med barriären är det ingen som kan förutse och olycksrisken uppenbar.

Viktigt beslut på SAK* årsmöte i Stockholm den 6-7 februari
SBSV har länge haft ett bra samarbete med SAK och under årsmötet i Stockholm, där ett 50-tal kommunrepresentanter deltog, fattades ett viktigt och glädjande principbeslut. Finansieringen ser nu ut att var löst genom att några större kommuner med Göteborg i spetsen går in och tillsammans med medel som SBSV skjuter till ska projektet kunna slutföras! Att projektet slutförs innebär däremot inte att det med automatik förverkligas i forma av testade och godkända skyddsanordningar som ställs ut på vägarna. För att det ska utvecklas produkter enligt de testmetoder och den klassning som finns i metodbeskrivningen så måste det också finnas en marknad. Finansieringen kommer därför att kopplas till en avsiktsförklaring där medverkande kommuner också kommer att efterfråga dessa skyddsanordningar. Planeringen för slutfasen på detta viktiga projektet inleds nu, och ska man redan våga gissa så har vi betydligt säkrare vägarbetsplatser i våra städer om mindre än 2 år!

* SAK står för Säkerhet vid Arbete på Kommunala vägar, se www.gatuforum.se