Nyheter/Branschinfo

Nya regelverk

Ny version av krav och råd för Arbete på väg
Trafikverket har fastställt version 4 av krav och råd för Arbete på väg. Kraven ska säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid arbeten som utförs på eller vid vägen. Den största förändringen är indelningen av kapitel och avsnitt samt att det nu krävs dispens för avsteg från kraven.

Du kan läsa mer om regelverket på Trafikverkets webbsida – klicka här.

SBSV utbildningskommitté har gått igenom de nya regelverken från Transportstyrelsen och Trafikverket och lyft fram bl a nya texter och förändringar från tidigare utgåvor.

Ladda ner på länkarna:

Vill du se föredragen från konferensen 2019?

Den 11 december anordnade SBSV, tillsamans med SVBRF, konferensen Säkrare trafikmiljö för trafikanter och vägarbetare. Kunde du inte deltaga eller vill se föredragen igen kan du göra det på länken nedan.

 

Se alla föredragen

Ny SEKO-rapport

För fjärde gången har SEKO nu tagit fram en rapport om vägarbetares arbetsmiljö. Denna gången har man tagit mer hänsyn till trafikanterna och tittat på deras attityder. Det berättar Emilia Wikström Melin på SEKO. Hon berättar att rapporten tagits emot väl och fått ett brett genomslag. – Man slås av hur oskyddade vägarbetarna är vid en etablering, det har kommit fram i många av våra intervjuer, berättar Emilia. En annan sak som hon lyfter fram är insikten att detta inte är något en ensam aktör kan förändra. Det krävs ett gemensamt grepp från alla i branschen.  En annan viktig sak som kom fram är att många upplever att man saknar relevant utbildning. I undersökningen uppger hela 26 % att de inte fått tillräcklig utbildning, och den utbildning man fått ger inte de verktyg man behöver. Det finns stora kunskapsluckor. – Jag tror att det är viktigt att vi mänskliggör de som jobbar ute, att man förstår att det inte är robotar, avslutar Emilia. Vill du se rapporten i sin helhet hittar du den här. Anncatrin Elversson TA-chef, Peab Anläggning, Peab Asfalt, Lambertsson TA

”Verifiering av metodbeskrivning för skyddande barriärer i trånga trafikmiljöer” – Projektet igång!

En första metodbeskrivning för att testa kortare barriärer och barriärer med andra geometriska former har funnits en längre tid . Arbetet beställdes ursprungligen av Trafikverket, men man valde att inte gå vidare med underlaget för att genomföra verifierande tester och revideringar till en slutlig version av metodbeskrivningen. Men med stöd från engagerade kommunala väghållare, SAK och SBSV har Värnakommittén nu kunnat dra igång sista delen av projektet. Den beslutade tidplanen är att kunna presentera färdiga och testade skyddsanordningar under 2021.

Bakgrunden står att finna i standardserien SS-EN 1317 som har runt 20 år på nacken och en del brister har med tiden blivit mer tydliga. I dagsläget finns inte testade barriärer som passar i trånga trafikmiljöer där utrymme eller fysiska förutsättningar helt enkelt saknas för att kunna montera en 1317-testad barriär någorlunda korrekt. Man tvingas använda en den på ett sätt som den absolut inte är testad för. Därmed är kollisions- och skyddsegenskaperna inte kända. Ett vanligt problem är till exempel att man vill skapa en inhägnad för arbetsområdet och använder då vad som finns tillhands i form av t ex kravallstaket, TA-balk eller lösa barriärelement. Något egentligt skydd för de som arbetar där blir det inte! Det kan t o m bli tvärtom och skapa en falsk säkerhet.
 
Projektgruppen representerar stort kunnande och lång erfarenhet inom området och är en viktig förutsättning för att denna nya typ av testade skyddsanordningar ska finnas att tillgå och stå i vår trafikmiljö inom en nära framtid. Sverige kan därmed bli först i världen med detta!
Vill du veta mera? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se

Korta barriärer – nu tar vi projektet i mål!

Den som behöver en kort barriär för att skydda ett vägarbete i stadsmiljö eller på andra ställen där det är ont om utrymme har idag inget att välja på. Det finns inga lämpliga skyddsanordningar med testade egenskaper att tillgå, men nu ser vi ljuset i tunneln! SBSV har sedan tidigare tagit fram ett färdigt förslag till metodbeskrivning för att testa barriärer i lägre hastigheter än de som gäller i europastandarden EN 1317. Något som skulle öppna för att kunna ha betydligt kortare barriärer än dagens.  Metodbeskrivningen hanterar också andra former är bara raka, t ex halvcirkelformade eller t o m helt inhägnande. Förslaget låg klart och presenterades för Trafikverket, som var uppdragsgivare, för ca 2 år sedan men därefter har utvecklingen tyvärr stannat av. De praktiska kollisonstester som behövs för att verifiera att teori och praktik stämmer överens har inte kunnat genomföras då finansiering saknats och Trafikverket inte ser samma nytta med korta barriärer som en kommunal väghållare. Bristen på utrymme i stadsmiljö gör att man tvingas använda längsgående barriärelement på sätt som de inte är avsedda för. Vad som händer vid en kollision med barriären är det ingen som kan förutse och olycksrisken uppenbar.

Viktigt beslut på SAK* årsmöte i Stockholm den 6-7 februari
SBSV har länge haft ett bra samarbete med SAK och under årsmötet i Stockholm, där ett 50-tal kommunrepresentanter deltog, fattades ett viktigt och glädjande principbeslut. Finansieringen ser nu ut att var löst genom att några större kommuner med Göteborg i spetsen går in och tillsammans med medel som SBSV skjuter till ska projektet kunna slutföras! Att projektet slutförs innebär däremot inte att det med automatik förverkligas i forma av testade och godkända skyddsanordningar som ställs ut på vägarna. För att det ska utvecklas produkter enligt de testmetoder och den klassning som finns i metodbeskrivningen så måste det också finnas en marknad. Finansieringen kommer därför att kopplas till en avsiktsförklaring där medverkande kommuner också kommer att efterfråga dessa skyddsanordningar. Planeringen för slutfasen på detta viktiga projektet inleds nu, och ska man redan våga gissa så har vi betydligt säkrare vägarbetsplatser i våra städer om mindre än 2 år!

* SAK står för Säkerhet vid Arbete på Kommunala vägar, se www.gatuforum.se

APV Praktik, Steg 2.3 utbildning, Temporära skyddsanordningar

Trots tuffa vinterförhållanden under den första kursen blev den väl emottagen av engagerade deltagare.

Nu är vi igång!

En av de få arbetsuppgifterna där Trafikverket numera kräver utbildningsbevis är för montage av temporära längsgående skyddsanordningar. Kravet gäller den som leder och styr arbetet med montaget och är ett nytt krav sedan årsskiftet som gradvis kommer in då upphandlingar görs. SBSV har de senaste månaderna arbetat med utformningen av utbildningen och iordningställande av barriärer av olika fabrikat.

Den 30 januari var det dags den allra första utbildningen i Rosersberg. Kursen var avsedd som en verklig test av både teoriavsnitt, praktik och kunskapsprov för att utvärdera, justera och finslipa inför de kommande utbildningarna. Just nu planeras för kurser även i Ängelholm, Göteborg och Sundsvall samt givetvis fler i Rosersberg (som ligger på taxiavstånd från Arlanda). Redan nu har vi satt datumen för två kommande utbildningar i Stockholm, den 7 mars och den 2 april. Här kan du läsa mer om dem. Det går även att maila till info@sbsv.se och för att bli med på distributionslistan för all kursinformation.

Även om APV-praktik riktar sig till den som leder montage av tillfälliga längsgående skyddsanordningar, så rekommenderas den för all personal som ska arbeta med montage (steg 1.3 och 2.2) samt kontrollera eller fatta beslut (steg 3) om temporära skyddsanordningar på en vägarbetsplats. Branschen har även fattat beslut om att lägga in utbildning på tvärgående skydd samtidigt då vi anser att det är minst lika viktigt att dessa ställs upp och används korrekt.

Längsgående skyddsanordningar har länge legat i topp vad gäller andel anmärkningar vid arbetsplatskontroller, över 70%! Nu siktar vi på att verkligen göra något åt problemet som samtidigt ger väsentligt bättre säkerhet för både trafikanter och vägarbetspersonal.

SBSV vill rikta ett stort tack till de företag som bidrar med skyddsanordningar och instruktörer till utbildningarna!

Trafikverkets nya kompetenskrav och nya kontaktperson

Sedan årsskiftet har Trafikverket ändrat kompetenskraven för Arbete på väg. Trafikverket har successivt gått ifrån att ställa utbildningskrav till att nu mest fokusera på kompetenskrav. Det finns dock ett konkret utbildningskrav krav, vilket är montage av längsgående skyddsanordningar. Fredrik Nilsson är nytillträdd på Trafikverket för att arbeta med och samordna de nya kompetenskraven, vilka gäller Arbete på väg (APV) i upphandlad verksamhet inom entreprenad och projekteringstjänster.

– Att arbeta på vägen är farligt, och olyckorna är alldeles för många. Vi vill göra det vi kan för att minska detta. Vi tror att det är rätt att ställa krav på kompetens vid Arbete På Väg snarare än utbildningskrav. Detta för att tydliggöra att ansvaret för att en person har rätt kompetens ligger på arbetsgivaren men också för att ge arbetsgivaren större frihet i att själv bedöma vilket behov av kompetensutveckling hans/hennes personal behöver, säger Fredrik.

Fredrik har tidigare arbetat med APV-frågor på Vägverket samt har flera års erfarenhet som kompetensutvecklingschef på Sandvik SMC. Hans önskan är att Trafikverket ska styra tillräckligt mycket men lämna utrymme för att branschen gemensamt kan arbeta mot bästa möjliga lösning.

– Jag är lika ny i regelverket som regelverket är gammalt, vilket innebär att jag fortfarande har mycket att läsa in mig på och förstå. Trafikverket samverkar med SBSV där målsättningen är att tillsammans hitta rätt efterlevnad av det nya regelverket och definiera vad det innebär i praktiken, fortsätter Fredrik.

Just nu är Fredrik ensam ansvarig för kompetenskrav inom APV på Trafikverket. Hans ambition är att Trafikverket och branschen ska hitta ett bra samarbete där Trafikverket sätter upp ett fungerade ramverk för branschen. Där den gemensamma målsättningen är att skapa en säker och trygg vägmiljö för de som jobbar på vägen men också för de trafikanter som passerar.

– Det är en hel del att läsa in sig på nu i början. Därför vill jag uppmana till att i första hand läsa på Trafikverkets hemsida, där det finns information om kompetenskrav, övergångsregler, FAQ, etc och i andra hand maila mig vid frågor och funderingar, så ska jag försöka svara så gott jag kan. Hela kravdokumentet är nytt från nyår, och det finns en del otydligheter att förtydliga. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla vill samma sak, skapa en tryggare trafikmiljö på våra vägar. Vi arbetar mot samma mål, tillsammans, avslutar Fredrik.

Här kan du läsa mer. 

Noterat beträffande ”SIK-certifiering”
I kontakterna med Trafikverket har framkommit att begreppet SIK, Skandinavisk Infrastrukturkompetens, tas bort som benämning vid extern kommunikation. Kan dock leva kvar internt inom verket. Vilken officiell benämning som ersätter ”SIK” är inte klart. Proven hos Trafikverkets förarprovskontor för att fortsätter som tidigare för att bli certifierad, men nu enligt de nya kompetensstegen. /Göran Fredriksson