Om SBSV

SBSV bildades i maj 2014 på initiativ av ett antal företag som tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till Arbete På Väg, APV. Föreningen växer stadigt och har över 70 medlemsföretag och organisationer i inledningen av 2021 där bl a de största byggentreprenadföretagen ingår. Målet och syftet med SBSV är att verka för säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter.

Målet och syftet med SBSV är att verka för säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter genom att:

  • Med berörda myndigheter och andra intressenter, utveckla en gemensam tolkning och tillämpning gällande regelverk för produkter och tjänster samt befrämja teknikutveckling för bättre säkerhet inom APV-området.
  • Verka för korrekt innehåll i anbudshandlingar, fri och rättvis konkurrens samt som stöd för lika hantering vid upphandlingar och motverka kartellbildning.
  • Stödja myndigheter, organisationer och företag i processen att sprida kunskap om regel-tillämpning och produktanvändning.
  • Löpande distribuera information till föreningens medlemmar rörande branschgemen-samma frågor.
Styrelsen består av:
Ordförande:

Thomas Wuopio, Wopio AB

Styrelseledamöter:

Claes Johansson, Berlex

Urban Nordengren, Road Rental Scandinavia AB

Ulf Rosander, Ulf H Rosander AB

Anna Boode Cernerud, Skanska

Anncatrin Elversson, Peab

Elisabeth Nagy, Blinkfyrar

Styrelsesuppleanter:

Jörn Jönsson, Saferoad

Björn Hedén, Ramudden

Magnus Nyberg, Reflex & Folie

Jenny Eberlén, Entreprenad assistenten AB

Glenn Forrestgate, Nässelgrundet AB

Föreningens intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk. Vi har därför valt att organisera arbetet i fem kommittéer där speciellt utvalda medarbetare från medlemsföretagen ingår för att handlägga de ärenden och uppdrag som är aktuella. De fem kommittéernas indelning är delvis baserat på V3-principen från APV:
1. Varna och Vägleda (skyltar, ljus, markörer mm)
2. Värna (avstängning, TMA, tunga skydd o likn)
3. Utbildning
4. Tillämpning av regelverk
5. Nationell statistik

Inriktningen är på säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser, där praktisk tillämpning, information och kunskap står i fokus.

 Utbildning är en viktig del av verksamheten. SBSV genomför kurser på fyra orter i Sverige för montörer för temporära skyddsanordningar steg 2.3, liksom utbildningar för nya och etablerade APV-lärare.  Praktiskt deltar även representanter från branschen i utveckling av temporära skydd för oskyddade trafikanter vid vägarbeten och framtagning av en ny metodbeskrivning för att testa mycket korta eller annorlunda utformade skyddsanordningar för trånga trafikmiljöer.

De saknade och uppskattade branschdagarna Vägmärkes- respektive Skruvardagarna är nu tillbaka sedan 2017 på initiativ från SBSV, i form av mässan På Väg. Mässan genomförs vartannat år i samarbete med Elmia, Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF samt Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, SVMF.

Vi hoppas du som medlem vill vara med och utforma/påverka både nuvarande och kommande verksamhet inom SBSV.

Det är medlemmarna som gör föreningen!