Våra utskott

  • Utskotten fångar upp ämnen, områden och frågor som är av vikt för medlemsföretagen. Sammankallande ansvarar för rapportering och deltagande vid SBSV-möten, till exempel med Transportstyrelsen och Trafikverket.
  • Utskottets sammankallande har specialistkunskaper inom sitt område
  • Utskotten ska hålla minst 1 möte/kvartal.
  • Inom utskotten bildas arbetsgrupper som hanterar för stunden aktuella uppdrag och projekt
  • Arbete inom utskotten bedrivs vanligtvis i projektform.
  • Projekten skapas, beskrivs och resurssätts löpande.
  • Nya projekt eller ämnen kan föreslås av den som är medlem i SBSV genom att kontakta någon i styrelsen eller föreningens företrädare, se nedan.

Nya intresserade och engagerade projektmedlemmar är alltid välkomna!
Tag kontakt direkt med sammankallande eller via SBSV företrädare Christer Andersson, ca@sbsv.se

Regelverk, statliga och kommunala

Löpande ärenden inkomna från medlemmar.
Remisser från myndigheter
 

Sammankallande:
Anders Jacklin

Kompetens/utbildning/
certifiering

Frågor om Utbildnings- och kompetenskrav. Läroplaner

Sammankallande:
Ulf Rosander

 

Temporära Skyddsanordningar

Löpande ärenden/frågor från medlemmar, användare och myndigheter som rör skyddsanordningar.

Sammankallande:
Göran Fredriksson

Praktisk Vägarbetsutmärkning/APK

Frågor om regelverk, tillämpning, kontrollverksamhet och TA samt TMA relaterade frågor 

Sammankallande:

Anncatrin Elversson

Ny teknik

Framtida lösningar med autonoma fordon, uppkopplade vägarbetsplatser, mm 

Sammankallande:

Thomas Wuopio

Arbetsmiljö APV

BAS-P, kompetensutveckling och samarbete. Utformning av utbildning.
APV hänsyn i tidigt skede. Erfarenhetsåterföring samt tillbuds- och olycksstatistik vägarbetsplatser.
 

Sammankallande:

Anna Boode Cernerud

Kommunikation

Upplägg för SBSVs kommunikation för att se till så medlemmar och externa intressenter får ta del av branschföreningens arbete, liksom möjlighet att ge respons och föra dialog. 

Sammankallande:

Urban Nordengren