SBSVs kommitté Varna & Vägled arbetar för att få fram en unik färg på alla reflexer som används vid vägarbeten. För att skapa en tydlig särprägel och skicka en lätt igenkännbar signal till trafikanter att här krävs extra uppmärksamhet. Vi väntar nu på beslut i den Europeiska standardiseringskommittén där man definierar nyansen på vägarbetsgult. Den kan bäst beskrivas som en limegul ton.

Trafikverket är positiv men hänvisar till transportstyrelsen för godkännande. Förhoppningsvis kan Transportstyrelsen ge tillstånd för försöksverksamhet redan under 2017 så att vi snabbt kan få fram en utvärdering i en realistisk situation.

Dags att se över permanenta vägmärken 
Många av våra medlemmar arbetar, på ett eller annat sätt, med permanenta vägmärken. Eftersom Trafikverket föredrar att tala med en branschorganisation tog vi på oss uppdraget att se över den senaste utgåvan av VGU, Vägar och gators utformning, som är från 2015. Trafikverket vill ha SBSVs synpunkter för att säkerställa att regelverket speglar verkligheten och borgar för säker vägvisning.
SBSV kommer också att få lämna synpunkter på kommande studier som Trafikverket planerar att låta VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) genomföra.

Förhoppningsvis innebär detta att SBSV kommer att kunna erbjuda utbildningar för vägmärkesmontage för medlemmarna.

Jonas Forsvall
Sammankallande kommittén Varna och Vägleda