En första metodbeskrivning för att testa kortare barriärer och barriärer med andra geometriska former har funnits en längre tid . Arbetet beställdes ursprungligen av Trafikverket, men man valde att inte gå vidare med underlaget för att genomföra verifierande tester och revideringar till en slutlig version av metodbeskrivningen. Men med stöd från engagerade kommunala väghållare, SAK och SBSV har Värnakommittén nu kunnat dra igång sista delen av projektet. Den beslutade tidplanen är att kunna presentera färdiga och testade skyddsanordningar under 2021.

Bakgrunden står att finna i standardserien SS-EN 1317 som har runt 20 år på nacken och en del brister har med tiden blivit mer tydliga. I dagsläget finns inte testade barriärer som passar i trånga trafikmiljöer där utrymme eller fysiska förutsättningar helt enkelt saknas för att kunna montera en 1317-testad barriär någorlunda korrekt. Man tvingas använda en den på ett sätt som den absolut inte är testad för. Därmed är kollisions- och skyddsegenskaperna inte kända. Ett vanligt problem är till exempel att man vill skapa en inhägnad för arbetsområdet och använder då vad som finns tillhands i form av t ex kravallstaket, TA-balk eller lösa barriärelement. Något egentligt skydd för de som arbetar där blir det inte! Det kan t o m bli tvärtom och skapa en falsk säkerhet.
 
Projektgruppen representerar stort kunnande och lång erfarenhet inom området och är en viktig förutsättning för att denna nya typ av testade skyddsanordningar ska finnas att tillgå och stå i vår trafikmiljö inom en nära framtid. Sverige kan därmed bli först i världen med detta!
Vill du veta mera? Kontakta Göran Fredriksson, gf@sbsv.se