Statistik från Trafikverkets arbetsplatskontroller

Under perioden 2019-01-01 – 2019-08-30

Kontrollpunkter, frågor om tvärgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Lyftanordning är borttaget samt övriga tillbehör är monterade enl. monteringsanvisning (trafikbuffert). 41 8 16,3%
Mattan är hel och utrullad (trafikbuffert). 39 8 17,0%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 82 16 16,3%
TMA finns där så krävs och/eller används vid etablering och avetablering av vägarbetsplats vid skyddklassade vägar. 71 24 25,3%
TMA-skydd är komplett, rätt placerat och uppfyller sin funktion. 64 20 23,8%
Trafikbuffert finns där så krävs och har rätt kapacitet. 44 3 6,4%
Trafikbuffert är korrekt sammanlänkat och rätt placerat. 36 19 34,5%

År: 2019
% Nej Totalt: 21,2%

Kontrollpunkter, frågor om längsgående skydd

Fråga Antal ja Antal nej % Nej
Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörernas anvisningar som motsvarar testernas förhållanden. 18 27 60,0%
Längsgående energiupptagande skydd är CE-märkt och/eller tillåten av Trafikverket. 39 1 2,5%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador samt har start/slutsektioner där så krävs. 11 37 77,1%
Längsgående skydd finns där så krävs och har tillräcklig kapacitetsklass. 32 22 40,7%
Monteringsanvisningar och manual för energiupptagande skyddsanordningar finns på arbetsplatsen, skrivet på svenska. 82 18 16,3%

År: 2019
% Nej Totalt: 35,6%

Topplista 2019 över flest avvikelser vid kontroll av vägarbetsplatser

Vid Trafikverkets kontroller av vägarbetsplatser finns ett antal punkter som inspekteras. Totalt görs ca 750 kontroller under ett år över hela Sverige och alla avvikelser från korrekt utförande registreras. Tabellen visar de kontrollpunkter som uppvisat flest rapporterade avvikelser. Speciellt oroande är att ett så viktigt skydd som de längsgående som ska hindra trafik från att köra in i vägarbetsområdet uppvisar så stor andel fel. Än värre är att det sett ungefär likadant ut de senaste åren!

% Nej Fråga
77,3% Trafikanordningar och hastighets-begränsningar har tagits bort vid ej aktivt arbete (aktivt arbete när personal är på plats)
77,1% Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/ slutsektioner där så krävs
75,0% Ordinarie vägmarkering och körfältspilar är rättvisande (kontraktskrav styr ex 8h)
73,9% Varningsfordon används när så krävs/F25 används där så krävs
72,4% Avstängningar tvärsöver och längsmed GC väg finns där så krävs och är korrekt monterade
68,2% Borttagen vägmarkering har ersatts med A40 och tilläggstavla väglinjer saknas
61,5% Vägmarkering (tillfällig/ temporär) är utförd korrekt (bredd och kulör) vid överledning och omledning
60,0% Längsgående energiupptagande skydd har tillräckligt längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar som motsvarar testernas förhållanden.
54,2% Hastighetsdämpande åtgärder finns i samband med rekommenderad och föreskriven hastighet
53,3% Hänvisning har gjorts tydlig för oskyddade trafikanter
50,0% Vägmärket F26 med tilläggstavla finns uppsatt när det finns ett körfält att tillgå (VVFS 2007:305 kap 8 § 39,40)
46,7% GC väg är fri från arbetsfordon, redskap och material
46,6% Arbetande personal, maskiner och materialupplag finns utanför säkerhetszonen
44,3% Personal, maskiner och materialupplag finns utanför skyddszon
42,9% Icke gällande vägmärken är täckta eller borttagna
41,1% 30 till 70 km/h anvisning om oskyddad personal följs (AFS 1999:03 § 81)
40,7% Längsgående skydd finns där så krävs och har tillräcklig kapacitetsklass